ทุเรียน ศรีสะเกษ

“ของดีจังหวัดศรีสะเกษ” ณ กูร์เมต์มาร์เก็ต สาขาดิเอ็มควอเทียร์

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิ.ย. 62 เวลา 17.00 น.

จังหวัดศรีสะเกษ ถือเป็นดินแดนมหัศจรรย์เป็นแหล่งรวบรวมการผลิตผลไม้จากทุกภูมิภาคในประเทศไทยซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดีมีรสชาติอร่อยเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเงาะมังคุดลาไยลิ้นจี่มะปรางหวานกระท้อนและสะตอ 

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจงัหวัดศรีสะเกษ ได้นำทุเรียนภเูขาไฟศรีสะเกษ ข้าว GI ทุ่งกุลาร้องไห้ หอมกระเทียม และสินค้าเกษตรแปรรูปกระเทียมดองน้ำผึ้งน้ำมัมะพร้าวสกัดเย็น ไอศกรีมทุเรียน สินค้าของดีจังหวัดศรีสะเกษ มาจัดแสดงในงานเพื่อการประชาสัมพันธ์และจาหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตมาตรฐานระดับโลก กูร์เมต์มาร์เก็ต สาขาดิเอ็มควอเทียร์ และทุเรียนภูเขาไฟฯ จะมีจุดวางจำหน่ายเพิ่มในกูร์เมต์มาร์เก็ต สาขาพารากอน, เอ็มโพเรียม และเดอะมอลล์บางกะปิ เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2562 และพร้อมกันนี้ผู้ว่าฯ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟ ศรีสะเกษ & มหกรรมยางพารา และนวัตกรรม 2019 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดฯ 20-30 มิถุนายนนี้

"ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ" เป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง สายพันธุ์จาก จ.ระยอง มาปลูกในพื้นที่ 3 อำเภอ อ.กันทรลักษ์ อ.ขุนหาญและ อ.ศรีรัตนะ ด้วยคุณสมบัติของดินภูเขาไฟ คุณภาพของธาตุอาหารในดินสูงทาให้ทุเรียนที่ปลูกในพื้นที่มีความเป็นอัตลักษณ์พิเศษรสชาติ อร่อย กรอบ นอกนุ่ม ในหวานน้อย ละมุนลิ้น กลิ่นไม่ฉุน ตอนนี้เป็นที่รู้จักในหมู่คนชื่นชอบทุเรียนในบ้านเรา และตลาดเมืองจีนมาเหมาซื้อกันแบบยกสวนการันตีคุณภาพเพราะเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

ทุเรียนภูเขาไฟฯ ที่นำมาจำหน่ายทุเรียนจากวิสาหกิจชุมชนเกษตรไม้ผลตำบลภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โดยคุณศุภลักษณ์ สาลีเกิด ที่สืบทอดการดูแลสวนจากคุณพ่อใน "สวนของพ่อ" ปลูกเงาะและทุเรียนมากกว่า 30 ปี สวนฯ ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ "สวนเกษตรตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" และได้รวบรวมเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรไม้ผลตาบลภูเงินฯ โดยให้ความสาคัญกับการทาคุณภาพสินค้าเพื่อสุขภาพ GAP ปลอดภัยจากสารเคมีและเล็งเห็นความสาคัญด้านการตลาด จึงเชื่อมโยงไปยังภาครัฐและเอกชนรวมทั้งได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวปั่นจักรยานแรลลี่ชมสวน ปัจจุบันกลุ่มฯ เข้าร่วมเครือข่ายทุเรียนแปลงใหญ่ ศรีสะเกษ รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรแปลงใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ในการจำหน่ายทุเรียนคุณภาพได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จากัด ในการส่งเสริมและรับซื้อผลผลิตคุณภาพจากเกษตรกรนอกจากนี้ทุเรียนฯ ที่นำมาจาหน่ายของสมาชิกในกลุ่มซึ่งเป็นทุเรียนคุณภาพ GAP อาทิ “สวนทับทิม” ของคุณสรารีย์ โทชัย “สวนแป๊ะวันดี” ของคุณวันดี ข้าว GI ทุ่งกุลาร้องไห้ของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชน บ้านอุ่มแสงหรือกลุ่มเกษตรทิพย์ โดย นายบุญมี สุระโคตร ประธานกลุ่มฯตั้งอยู่ที่ 155 บ้านอุ่มแสง ต.ดู่อ.ราษีไศล จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 โดยมีสมาชิกที่เริ่มก่อตั้งกลุ่ม 74 รายจากแนวความคิดที่นาเอาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการทานาลดต้นทุนการปลูกข้าวควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพใช้กันเองในกลุ่มสมาชิกประกอบกับได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ด้านเกษตรอินทรีย์มีการแปรรูปข้าวอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ทั้ง IFAOM, EU, NOP และมาตรฐานการค้าที่เป็นธรรม (Fairtrade) หอมกระเทียมไทยโดยวิสาหกิจชุมชนเกษตรแฟร์เทรดแฟร์ศรีสะเกษโดยการนำของคุณสมาน พันธุ์วิไล และบุตรสาวคุณอรชัญ พันธุ์วิไล จาก “ไร่สุขสมาน” ผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรส่งให้กับ บริษัท เค.อาร์.เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด (FLO ID : 28361) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ร่วมทำ MOU ในการผลิตเครื่องแกงส่งออกต่างประเทศในนามวิสาหกิจชุมชนเกษตรแฟร์เทรดศรีสะเกษโดยวัตถุดิบที่ผลิตได้แก่หอมแดง กระเทียมไทย พริกชี้ฟ้าลูกผสม พริกยาขาวตะไคร้ ข่าเหลือง ขมิ้น พริกแห้ง ขิง ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานวัตถุดิบทางการเกษตรได้แก่ มาตรฐาน JAS, EU, USDA นอกจากนี้ไร่สุขสมานยังผลิตข้าว และพืชผักอินทรีย์ซึ่งได้รับการรับรอง Organic Thailand จาหน่ายน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ของบริษัท ธีเฮิร์บไทยแลนด์ จำกัด แบรนด์ T Herb Thailand เป็นน้ำมันจากมะพร้าวจากสวนเกษตรกรในท้องถิ่น จ.ศรีสะเกษและใกล้เคียงโดยเลือกใช้มะพร้าวคุณภาพที่ปลูกโดยวิธีธรรมชาติปราศจากสารเคมีผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแบบการเหวี่ยงแยก (Centrifugal) โดยไม่ผ่านความร้อนด้วยโรงงานที่ได้มาตรฐานสากล ISO9001 GMP ทาให้น้ามันมะพร้าว T Herb Thailand เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสินค้าที่นามาจาหน่ายอื่นๆ อีก อาทไอศกรีมทุเรียนของวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านตาจวน โดยคุณทองสุวัชร์พงษ์ วันกิตติคุณ ที่ได้จดทะเบียนการผลิตไอศครีมออร์แกนิก ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษฯ และสินค้ากระเทียมดองน้ำผึ้ง กลุ่มแม่บ้านซาตารมย์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

จึงขอเชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบทุเรียนแวะมาเลือกซื้อทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ และสินค้าของดีในจังหวัดศรีสะเกษ ที่คัดสรรนามาให้ทุกท่านช็อปในห้างสรรพสินค้าใจกลางกทม. ดังกล่าวฯ และขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยว “งานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ&มหกรรมยางพาราและนวัตกรรม 2019” ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดฯ 20-30 มิถุนายนในครั้งนี้ 

 

หมายเหตุ สามารถประสานรายละเอียดได้ที่สานักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษโทร.0 045-611485

Visitors: 33,090