สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ร่วมกับ CIBA ร่วมฟังการเสวนาโต๊ะกลม

สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ร่วมกับ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ร่วมฟังการเสวนาโต๊ะกลม
สงครามการค้าจีน-อเมริกา ฟ้าสว่างหรือทางมืด หลังเวที G20

สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ร่วมกับ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ร่วมฟังการเสวนาโต๊ะกลม
สงครามการค้าจีน-อเมริกา ฟ้าสว่างหรือทางมืด หลังเวที G20
 
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-15.30 น. 
ณ ห้องประชุมสัจจาฯ อาคารอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถนนประชาชื่น
 

 

ข่าวสารเพิ่มเติม

ธุ ร กิ จ / ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ 2

Visitors: 33,092