มอบอาคารเรียนต้านแรงแผ่นดินไหวของ

มอบอาคารเรียนต้านแรงแผ่นดินไหวของ 
"โครงการก่อสร้างอาคารเรียนบ้านแรงแผ่นดินไหวโรงเรียนอนุบาลแม่ลาว
อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย"

นายฮิโรชิ มัตสึโมโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นประธาน ในการมอบอาคารเรียนต้านแรงแผ่นดินไหวของ "โครงการก่อสร้างอาคารเรียนบ้านแรงแผ่นดินไหวโรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย" ซึ่งสนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่า พื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ "โครงการคุชะโนะเนะ" มีนายสุรศักดิ์เบญจพลาภรณ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาวเป็นผู้รับมอบ โดยรัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนต้านแรงแผ่นดินไหว 1 หลัง ประกอบด้วยห้องเรียน 4 ห้อง พร้อมคุรุภัณฑ์ทางการศึกษาต่างๆ โรงอาหาร และห้องน้ำให้แก่โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว เป็นมูลค่า 7,303,000 บาท
 
การมอบอาคารเรียนครั้งนี้มี ดร. สมบูรณ์ ธรรมลังกา ประธานกรรมการกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการเขต 16 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) เป็นตัวแทนประเทศไทย รับมอบ มีนายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และนายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคม สื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบ
 
#พิธีมอบอาคาร KUSANONE 
#โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
 

 

ข่าวสารเพิ่มเติม

ธุ ร กิ จ / ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ 1

Visitors: 33,092