กระทรวงเกษตรฯ จับมือภาครัฐและเอกชน เชิญชวนปลูกป่าต้นน้ำยม

กระทรวงเกษตรฯ จับมือภาครัฐและเอกชน
เชิญชวนปลูกป่าต้นน้ำยม หวังอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร
เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
 
ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการแถลงข่าวโครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าต้นน้ำยม ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า โครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าต้นน้ำยม เป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมทั้งประชาชนและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีชมรมคอลัมนิสต์ นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทยเป็นแม่งาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้ร้อยละ 55 ภายในปี 2580 ตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล ซึ่งความสำเร็จจากการปลูกป่าต้นน้ำยม 3 ปีที่ผ่านมานั้น ได้สร้างความตื่นตัวให้กับทุกภาคส่วน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษาป่าต้นน้ำลำธารไว้ให้อนุชนรุ่นหลัง และได้ใช้ประโยชน์เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในพื้นที่ จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้ ซึ่งเป็นปีที่ 4 โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 15 กันยายน 2562 ครอบคลุมพื้นที่ 300 ไร่ ณ ห้วยดงดำ ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 

"ขอขอบคุณกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช รวมทั้งประชาชนทุกคนที่ช่วยกันปลูกป่าและรักษาป่า เพื่อเดินนตามรอยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ที่พระองค์ได้มีพระราชดำรัสเมื่อครั้งเสด็จไปยังหน่วยงานพัฒนาต้นน้ำทุ่งจ๊อ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี 2519 ว่า 
“ควรจะปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน และรักษาต้นไม้ด้วยตัวเอง” 

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษาป่าต้นน้ำลำธาร เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในการดำรงชีวิต และประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรมที่ต้องพึ่งพาความอุดมสมบูรณ์ของต้นน้ำลำธาร จึงได้มอบนโยบายให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรฯ ที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผนการดำเนินงานต่าง ๆ ที่สอดคล้องและส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารไปด้วย" รมช.ธรรมนัส กล่าว.
 


 
 

ข่าวสารเพิ่มเติม

ธุ ร กิ จ / ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์

Visitors: 46,042