ไตรปิฎก คำสอนมีชีวิต

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

และเพื่อเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของพระไตรปิฎก ในฐานะเครื่องมือในการดำเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชน และอยากจะให้พระไตรปิฎกออกมาอยู่นอกตู้คัมภีร์ เพื่อให้เป็นคำสอนที่มีชีวิต ให้ชาวพุทธหันมาสนใจอ่านมากขึ้น ภายในงานจึงจัดให้มีการเสวนาเรื่องที่น่าสนใจ 2 เรื่อง
 
14:00 เสวนาเรื่องแรกคือเรื่อง “ทำอย่างไรให้พระไตรปิฎกมีชีวิต” ซึ่งเป็นเรื่องราวของมูลนิธิการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ที่นำพระไตรปิฎกฉบับภาษาลาว และคู่มือการใช้พระไตรปิฏก ไปมอบให้กับพระสงฆ์ลาว ที่แขวงบ่อแก้ว เพื่อที่พระสงฆ์ลาว  จะได้ใช้คำสอนของพระพุทธเจ้าไปสอนชาวบ้าน เพื่อให้เกิดหมู่บ้านศีลธรรมขึ้น ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 
 
ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย 
ดร.พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทโธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
คุณชินชาติ ติยะพรัญชัย กรรมการมูลนิธิการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
ดำเนินรายการโดย 
คุณลักษณา จีระจันทร์ Series Producer สารคดีไตรปิฎก คำสอนมีชีวิต
 
14:30  เสวนาเรื่องที่  2  “การกลับมาของเสียงพระพุทธเจ้า”   เป็นเรื่องราวของคณะนักวิชาการ  นักปราชญ์ ราชบัณฑิต  ฆราวาส และมูลนิธิพระไตรปิฏกสากล ที่ร่วมกันค้นหาเสียงสวดพระไตรปิฎก ปาฬิภาสา ที่เกิดจากการตั้งคำถามว่า เสียงสวดที่เราได้ยินได้ใช้กันมานานนับร้อยปี ออกเสียงถูกต้องหรือไม่ จากคำถามดังกล่าว ท่านเหล่านี้ได้สืบค้น ค้นคว้า  จนพบเครื่องหมายกำกับการออกเสียง อยู่ในพระไตรปิฎกอักษรสยามในสมัยรัชกาลที่ 5 และได้ใช้หลักไวยากรณ์กัจยาณะ คณะทำงานใช้เวลาเกือบ 20 ปีจนสามารถแยกพยางค์และการออกเสียงได้อย่างชัดเจน จนได้ออกมาเป็นพระไตรปิฎกฉบับสัชฌายะ โน๊ตเสียงปาฬิ และได้นำคำสวดในพระไตรปิฎก บันทึกเสียงออกมาเป็นดิจิทัลมากกว่า 9 พยางค์ กว่า 3,000 ชั่วโมง เป็นผลสำเร็จ ได้อย่างน่าอัศจรรย์ 
 
ผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย 
พ.อ. (พิเศษ) สุรธัช บุนนาค  รองประธานมูลนิธิพระไตรปิฎกสากล 
ศาสตราจารย์ ดร. ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ ราชบัณฑิต ที่ปรึกษามูลนิธิพระไตรปิฏกสากล 
รองศาสตราจารย์ ดวงใจ ทิวทอง ภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการออกเสียงสัชฌายะ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศศี พงศ์สรายุทธ  ประธานสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก  ภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สร้างสรรค์โน๊ตเสียงปาฬิ 
ดำเนินรายการโดย
คุณลักษณา จีระจันทร์ Series Producer สารคดีไตรปิฎก คำสอนมีชีวิต 
 
15:40 พิธีเปิดตัว Limited Box set สารคดีไตรปิฎก คำสอนมีชีวิต โดยมี ดร.ท่านผู้หญิง ภรณี มหานนท์ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นประธาน 
 
15:50 ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา ประธานมูลนิธิพระไตรปิฎกสากล มอบตัวอย่างเสียงสวดสัชฌายะดิจิทัล ที่ออกเสียงจากพระไตรปิฎกสากล ฉบับสัชฌายะ โน๊ตเสียงปาฬิ ชุด สก. กับคณะผู้อำนวยการผลิตสารคดีไตรปิฎก คำสอนมีชีวิต อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นธรรมทาน บรรจุไว้ใน Thumb drive ใน Box set
 
16:45 ฉายภาพยนตร์สารคดีชุด ตามรอยพระพุทธเจ้า 2 ไตรปิฎก คำสอนมีชีวิต ตอน “การกลับมาของเสียงพระพุทธเจ้า” 
 
17:30 ปิดงาน
Box set สารคดี ไตรปิฏก คำสอนมีชีวิต ในหนึ่งชุดจะประกอบไปด้วย DVD 13 แผ่น ๆ ละ 1 ตอน 2 version (ไทย-อังกฤษ) รวมทั้ง Thumb drive ความจุ 64 GB บรรจุสารคดีเฉพาะภาษาไทยทั้ง 13 ตอน และไฟล์เสียงสวดจากพระไตรปิฎก ฉบับสัชฌายะ โน๊ตเสียงบาฬิ ที่มูลนิธิพระไตรปิฎกสากลมอบให้ ประกอบด้วย
1. บทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย
2. บทสวดไตรสรณคมน์
3. บทสวดมงคลสูตร
4. บทสวดธัมมจักรกัปปวัตนสูตร
ทั้งหมดบรรจุอยู่ในกล่องอย่างดีและสวยงาม น้ำหนัก 800 กรัม
 

 

ข่าวสารน่าสนใจ

การศึกษา

Visitors: 45,962