เทสโก้ โลตัส คุมเข้มต่อเนื่อง ป้องกันโควิด-19 ติดตั้งระบบอัตโนมัติ วัดอุณหภูมิ และตรวจสอบสวมหน้ากาก ในไฮเปอร์มาร์เก็ต

23 กรกฎาคม 63 --แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย (ที่ 3 จากซ้าย) และ นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส(ที่ 2 จากซ้าย) เยี่ยมชม Smart Detector ระบบอัจฉริยะวัดอุณหภูมิและตรวจสอบการใส่หน้ากากของลูกค้าอัตโนมัติ ที่เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 1 ซึ่งเป็นสาขาต้นแบบในการติดตั้งระบบสแกนอัจฉริยะดังกล่าว ก่อนจะมีการขยายการติดตั้ง Smart Detector ที่ไฮเปอร์มาร์เก็ตทั่วกรุงเทพฯ และในจังหวัดอื่นๆ โดยระบบนี้เป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องของเทสโก้ โลตัส ที่เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้า ด้วยการเดินผ่านเครื่องซึ่งจะตรวจสอบว่ามีการสวมใส่หน้ากากและอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ระบบจึงจะเปิดที่กั้นอัตโนมัติเพื่อให้ลูกค้าสามารถผ่านเข้าไปใช้บริการได้ อีกทั้งยังเสริมความปลอดภัย ด้วยการลดการสัมผัสใกล้ชิดระหว่างพนักงานและลูกค้า

นอกเหนือจากระบบสแกนหน้ากากและอุณหภูมิอัตโนมัติแล้ว เทสโก้ โลตัส ยังดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อื่นๆ เพื่อดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า ประชาชน และพนักงาน อาทิ ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อจุดสัมผัสตลอดทั้งวัน จัดเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไว้บริการ มาตรการการเว้นระยะห่างที่ปลอดภัยทั่วทั้งสาขา และการชำระเงินแบบไร้การสัมผัสผ่าน QR code และ PayWave


 

ข่าวสารน่าสนใจ


 

ธุ ร กิ จ / ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์

Visitors: 18,569