เมืองสุขสยาม จัดงานฟื้นใจเมือง ชาวสุขสยาม สุขกันเถอะเรา เล่าเรื่องเมืองสุขสยาม

 เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ชั้น G เมืองสารพัดสุข สนุกแบบไทย ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน เปิดงานฟื้นใจเมือง ชาวสุขสยาม สุขกันเถอะเรา เล่าเรื่องเมืองสุขสยามโดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน, คุณลักขณา นะวิโรจน์ ประธานโครงการสุขสยาม , คุณไพรัช วิเศษศิริลักษณ์ ผู้ช่วยผู้บริหารสานงานบริการลูกค้า บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด และ คุณวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์  ประธานกลุ่มโอทอปเทรดเดอร์ไทยมาร่วมงานด้วย ณ เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม  ชั้น G

1.) ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน (คนกลาง)

2.) คุณลักขณา นะวิโรจน์ ประธานโครงการสุขสยาม  (คนที่ 3 จากซ้าย)

3.) คุณชยะพงส์ นะวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโครงการสุขสยาม (คนที่ 3 จากขวา)

3.) คุณไพรัช วิเศษศิริลักษณ์ ผู้ช่วยผู้บริหารสานงานบริการลูกค้า บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด  (คนที่ 2 จากซ้าย)

4.)  คุณวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์  ประธานกลุ่มโอทอปเทรดเดอร์ไทย(ซ้ายสุด)

5.) คุณวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(คนที่2 จากขวา)

6.) คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่โครงการสุขสยาม (ขวาสุด)

 


 

ข่าวสารน่าสนใจ


 

ธุ ร กิ จ / ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์

Visitors: 18,572